mega sale * Llongau Cyflym * Cyllido Credyd PayPal * TALU DIWEDD GYDA Cyllido KLARNA * Brandiau Uchaf * WM * YL * 6YE *

0

Eich Cart yn Wag

DOLIAU RHYW SILICONE SINO DOLLCroeso i'n casgliad o Ddoliau Rhyw Silicôn Doll Sino detholiad cyflawn o'r doliau silicon poethaf gyda manylion trawiadol o realistig i fywyd. Mae'r ddol rhyw Sino yn cynnwys rhai o'r dyluniadau ac edrychiadau mwyaf ffasiynol diweddaraf, sy'n cynnwys rhai o'r doliau poethaf oedolion ieuengaf yn unrhyw le. Mae gan ddol Sino linell gyflawn o ddoliau sy'n cynnwys doliau o bob cefndir a phob cenedl sydd â nodweddion rhywiol go iawn yr ydym i gyd yn edrych amdanynt mewn menyw. O ddoliau Asiaidd i ddoliau rhyw cymysg neu ddwyreiniol ganol i ddoliau rhyw gwyn ewropeaidd Mae dol Sino yn cynnig pa bynnag fath o ddol y gallwch fod ynddo.

Wedi'i wneud o gorff silicon a phen silicon mae pob dol wedi'i grefftio â llaw gyda manylder cain gyda sylw penodol i fanylion yr wyneb a'r corff, yn ofalus i ymdebygu i fenyw bywyd go iawn. Mae gan y ddol rhyw silicon lawer o fanteision dros ei gymheiriaid tpe. Y brif fantais yw'r manylion manwl y mae'r doliau hyn yn eu harddangos ac yn gallu ymdebygu i fenyw bywyd go iawn. Mae'r croen ar y ddol rhyw silicon yn feddal ac yn moethus yn ogystal â'r doliau tpe gyda'r ddol tpe yn feddalach y ddau. Ymhlith yr opsiynau mae'r gwallt wedi'i fewnblannu sy'n dod gyda'r doliau hyn lliw gwefus lliw llygaid maint y fron a maint areola yn ogystal â thraed sefyll. Yn ogystal, ynghyd ag ymddangosiad manwl yr wyneb, daw doli rhyw silicon y ddol sino â fagina manwl a mwy realistig sy'n cynnig lliwiau amrywiol i wella ymddangosiad y fagina. Mae gan y ddol rhyw silicon y ddau rinwedd hyn dros y ddol rhyw tpe safonol yn ogystal â bod corff y ddol rhyw silicon yn fwy manwl hefyd, gan ddarlunio'n fwy gwir i fywyd tôn croen ac amrywiadau croen. Mae'r ddol rhyw silicon yn gyffredinol bron mor driw â dol go iawn o ran manylion. Gan ychwanegu at yr effaith gallwch chi hefyd gael eich dewis o wahanol datŵ ar eich dol os ydych chi felly'n dewis ychwanegu ychydig o gyffro i'ch dol. Yn dibynnu ar y ddol a ddewiswch, mae gennych y gallu i ychwanegu'r opsiynau hyn wrth y ddesg dalu.

Porwch ein detholiad o Ddoliau Rhyw Sino Doll a darganfod beth rydych chi wedi bod ar goll a Bodloni Eich Ffetish

Manteision:

Gall bod yn berchen ar ddol rhyw lawer o fanteision p'un a ydych chi'n chwilio am gydymaith distaw neu bartner rhywiol. P'un a ydych chi'n wryw, benyw, hoyw, syth neu drawsryweddol. Mae'r ddol rhyw yn addas ar gyfer unrhyw ffordd o fyw y gallech fod ynddo. Maent yn gwneud i gwmni gwych yn ogystal â phartner rhyw rhagorol, na fydd yn rhaid i chi boeni byth am fynd ar gyfeiliorn. Yn dibynnu pa mor rhan ydych chi yn eich dol, gallant fod yn ffynhonnell gwmnïaeth wych hefyd, gan ddarparu'r gallu i fynegi'ch emosiynau a'ch meddyliau yn syml.

deunydd:

Mae doliau rhyw yn edrych yn lifelike iawn yn enwedig y doliau silicon. O ystyried y gallu i gynhyrchu nodweddion wyneb mwy realistig a manwl gyda silicon. Mae gan y doliau sino wir unigryw iawn i fywyd ac edrychiad realistig a geir trwy ddefnyddio silicon wrth gynhyrchu'r pennau silicon y mae'r doliau yn cael eu gwneud gyda nhw.

Cost:

Yn nodweddiadol mae doliau rhyw yn dibynnu ar frand y ddol yn tueddu i fod ychydig yn ddrytach na'u cymheiriaid benywaidd. Yn dibynnu ar y brand a gall doliau manwerthwr amrywio yn unrhyw le o 1300.00 i dros 2,000.00. Gyda'r brand dol sino o ystyried eu bod yn ddoliau silicon maent yn tueddu i fod ar ben uchaf y sbectrwm a hyd yn oed yn uwch na'r amrediad arferol o ystyried y deunydd silicon drutach sydd ei angen i gynhyrchu pob dol silicon a'r broses i'w cynhyrchu.

Sut i gael rhyw gyda dol rhyw?

Efallai y bydd rhai yn pendroni sut mae cael rhyw gyda dol rhyw? Wel mae'n syml, gan nad yw'r ddol rhyw yn symud. Gallwch chi gael rhyw gyda dol rhyw p'un a ydych chi'n ddyn neu'n fenyw. Y gamp yw bod yn rhaid i chi wneud yr holl waith. Defnyddiwch iraid wedi'i seilio ar ddŵr yn syml, er mwyn caniatáu treiddiad hawdd. Efallai y cewch ryw gyda'ch dol rhywiol mewn amryw o wahanol swyddi. Pa bynnag swydd yr hoffech gael rhyw neu beth bynnag yw eich hoff swydd. Bydd eich dol rhyw yn gallu ei osod ym mha bynnag sefyllfa rydych chi ei eisiau. Yn gyffredinol, os gellir gosod menyw yn y sefyllfa, gellir gosod dol rhyw yn yr un sefyllfa. Ar ôl i chi gael y swydd rydych chi ei eisiau, ewch i'r gwaith. Y peth gwych yw, os ydych chi am newid swyddi gyda'r doliau hyn, dim ond ei newid i beth bynnag yr ydych chi ei eisiau.

Adolygiadau wedi'u gwirio

Gweld beth mae eraill yn ei ddweud gyda adolygiadau peilot ymddiriedaeth wedi'u gwirio. Rydym yn siop newydd gyda dim llawer o adolygiadau ond maent yn adolygiadau dilys wedi'u dilysu. Gallwch fod yn dawel eich meddwl nid yn unig y cewch ddol o ansawdd uchel ond hefyd un am y prisiau isaf. Gwelwch ein Adolygiadau Google ar gyfer ein siop newydd a bod y cyntaf i ychwanegu'ch un chi a dechrau mwynhau'ch dol newydd o ansawdd am brisiau isel isel

Hyblygrwydd:

Gwneir doliau rhyw yn yr un ffasiwn â'r doliau rhyw gwrywaidd gyda'r un deunyddiau'n union fel tpe a neu silicon. Rhaid i allu'r ddol i gael ei rhoi mewn safleoedd amrywiol wneud mwy felly gyda'r sgerbwd dur metel sef craidd a strwythur y ddol. Mae'r cymalau yn y doliau hyn yn hyblyg iawn ac yn hawdd eu symud, sy'n eich galluogi i leoli'ch dol ar gyfer pa bynnag weithgaredd rydych chi'n penderfynu ei ddefnyddio. Gyda rhwyddineb defnydd ddim yn galed ac yn anhyblyg, mae'r doliau hyn yn gallu cael eu gosod yn llyfn i ba bynnag safle rydych chi am i'ch dol fod ynddo yn ogystal â chynnal y sefyllfa honno.

Sut ydych chi'n storio dol rhyw?

Mae yna sawl ffordd o storio'ch dol rhyw. Un opsiwn yw ei hongian heb y pen ynghlwm ar far crog cadarn gyda'r bachau crog y gallwch eu prynu wrth edrych allan. Y dewis arall yw ei storio yn un o'r cynwysyddion storio, sydd ar gael wrth edrych allan. Mae yna 3 i ddewis o'u plith, rydyn ni'n argymell cael un o'r 3 gan ei fod yn ffordd lawer symlach o storio'ch dol ac yn ffordd gyfleus i'w guddio rhag ymwelwyr nosy neu ddim ond i gadw'ch preifatrwydd.

Sut ydych chi'n glanhau dol rhyw?

Mae glanhau dol eich rhyw ychydig yn fwy o ran na glanhau doli rhyw gwrywaidd. O ystyried bod lle mewnol i'r fagina i lanhau ar gyfer doliau rhyw benywaidd. Yn syml, glanhewch y cyhoedd yn ardal y fagina a'r rectal gyda sebon a dŵr a'i rinsio â dŵr cynnes fel y byddech chi'n cael rhyw arall ar unrhyw adeg arall. Ar gyfer treiddiad rhefrol a'r fagina, dim ond fflysio allan a glanhau ardal rectal ac fagina'r ddol gyda'r douche a ddarperir yn fflysio unrhyw falurion sydd dros ben rhag cael rhyw yn ofalus i beidio â gadael malurion. Byddai defnyddio sebon gwrthfacterol yn gwneud yn dda i dorri i lawr ar y ffaith bod bacteria yn cronni ac yn eich dol a allai ddigwydd pe na baech yn glanhau'ch dol yn ofalus ar ôl ei ddefnyddio. Yna gadewch i sychu. Caniatáu ar gyfer sychu'r ardal rectal a'r fagina yn llwyr er mwyn lleihau'r risg o facteria neu fowld yn cronni. Yn ogystal, gallwch brynu'r glanhawr tpe wrth y ddesg dalu sy'n effeithiol iawn wrth helpu i lanhau arwynebau croen corff eich dol rhyw. Mae'r glanhawr tpe yn effeithiol wrth gael gwared â staen neu afliwiadau y gall eich dol eu codi dros amser i'w ddefnyddio. Mae'n bwysig hefyd peidio â defnyddio dillad ffit tynn lliw tywyll ar eich dol oherwydd gallai hyn drosglwyddo lliwiau i'ch dol. Mae'n bwysig rhagarweinio unrhyw ddillad rydych chi'n eu rhoi ar eich dol yn gyntaf er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo lliwiau.

Iraid a doliau rhyw

Mae defnyddio iraid i fwynhau cael rhyw gyda dol rhyw yn hanfodol wrth ystyried y deunydd tpe a ddefnyddir i gynhyrchu dol rhyw. Cynyddir boddhad rhywiol trwy ychwanegu iraid wedi'i seilio ar ddŵr i helpu i leihau ffrithiant. Mae ireidiau'n helpu i gynyddu boddhad rhywiol wrth wneud mewnosodiad a threiddiad mynych yn llyfn ac yn hawdd. Mae defnyddio iraid dŵr yn ogystal â chymhorthion yn yr ysgogiad rhywiol eithaf ac yn eich galluogi i gael a chyflawni'r uchafbwynt llithrig llyfn eithaf gyda'ch dol.

Sut I Atgyweirio Doll Rhyw.

Felly mae gennych chi'ch dol rhyw o'r diwedd ac rydych chi'n gyffrous i'w fwynhau. Gyda phob bwriad da, gall gofal a defnydd eich damweiniau dol ddigwydd. Mae'r croen ar y ddol ryw fel unrhyw groen y mae'n destun dagrau a thoriadau. Felly mae'n bwysig bod yn ofalus iawn wrth symud neu storio'ch dol gan gymryd gofal i beidio â brwsio yn erbyn unrhyw arwynebau miniog na chaniatáu i unrhyw wrthrychau pigfain ddod i gysylltiad â'ch dol. Gan y bydd y gweithredoedd hyn yn fwyaf tebygol o gynhyrchu toriadau dagrau neu grafiadau ar eich dol rhyw. Newid ymddangosiad eich dol yn ogystal â thynnu sylw oddi wrth ymddangosiad ac yn y pen draw hyd oes defnyddio'r ddol. Pe bai hyn yn digwydd yr ateb syml yw defnyddio'r glud atgyweirio tpe sydd ar gael wrth y ddesg dalu i atgyweirio'ch dol. Mae'n hawdd trwsio'ch dol os bydd rhwyg, rhwygo neu sgrafelliad yn sefydlog trwy lanhau wyneb allanol y rhwyg neu'r rhwygo yn gyntaf. Yna rhowch y glud tpe ar ran fewnol y rhwygo neu'r rhwygo, gan gau'r ardal yr effeithir arni. Yna ar ôl hynny gan ddefnyddio haearn gwresogi i gynhesu'r wyneb gan roi gwres i'r ardal yr effeithir arni, selio'r ardal ar gau ac yn ei hanfod dychwelyd eich dol i'w ymddangosiad gwreiddiol.

Pa mor hir yw'r cynhyrchiad:

Mae llawer o bobl yn pendroni wrth archebu dol rhyw, pam mae'n cymryd cymaint o amser i'm dol gyrraedd. Dechreuir gweithgynhyrchu pob dol o'r dechrau, o ystyried gofynion penodol pob archeb y cynhyrchir pob dol yn unig ar orchymyn a manylebau llwyddiannus y gofynnwch amdanynt ar gyfer eich dol. Mae'r amser cynhyrchu ar gyfer pob dol yn nodweddiadol ar gyfer doliau tpe tua 7 diwrnod ar y mwyaf. Gyda doliau rhyw silicon gall yr amser hwn fod yn hirach gan fod cynhyrchu doli silicon ychydig yn hirach. Unwaith y bydd eich dol wedi'i gwblhau a'ch bod yn rhoi'r iawn a'r gymeradwyaeth, yna bydd eich dol yn cael ei gludo i'ch cyfeiriad penodol. Mae'n dda ac yn ddrwg yn yr amser mae'n ei gymryd i gynhyrchu'ch dol. Er y gall gymryd cwpl o wythnosau i gyrraedd, sef y rhan anodd wrth aros. Yr wyneb i waered yw y byddwch chi'n cael dol manwl o ansawdd uchel a fydd yn eiddo i chi am amser hir iawn. O ystyried natur doliau rhyw mae'n hanfodol eich bod yn cael y ddol edrych fwyaf realistig y gallwch ei chael o bosibl, felly mewn ffordd mae'n werth aros. Fel unwaith y byddwch chi'n cael eich dol, byddwch chi'n hynod hapus am flynyddoedd i ddod eich bod chi wedi aros yr wythnosau cwpl hynny.

Pa mor hir yw'r Llongau:

Ar ôl i chi gymeradwyo'ch dol i'w hanfon ar ôl derbyn trwy e-bost gennym, gwnaethoch gwblhau dol a chymeradwyo ei fod wedi cwrdd â'ch manylebau. Bydd eich dol yn cael ei gludo a byddwch chi ar y pwynt hwnnw yn derbyn eich rhif olrhain a'ch gwybodaeth am gludwyr. Dyma'r amser y gallwch chi olrhain a chael gwybodaeth gyfoes am statws a lleoliad yn hawdd ac hyd at gyrraedd eich dol ddydd. Yn nodweddiadol bydd eich dol yn cyrraedd cyn pen 7 diwrnod ar ôl ei anfon allan.

Sut i Archebu | Bodlon Eich Ffetish

PAM PRYNU DOL RHYW RHYW

Os edrychwch o gwmpas mae doliau rhyw yn fwy poblogaidd nag y buont erioed yn y gorffennol. Mae'n well ganddyn nhw nid yn unig fel tegan rhyw ond hefyd maen nhw wedi dod yn ddewis arall i'r berthynas safonol sy'n dod i ben yn aml yn fethiant. Am lawer o resymau mae doliau rhyw wedi skyrocketed mewn poblogrwydd. Nid yw bod yn berchen ar ddol rhyw bellach yn beth ofnadwy tabŵ i geisio prynu. Mae prynu dol rhyw hyd yn oed yn prynu nifer y chwiliadau ar Google yn nwydd poeth iawn yn ogystal â thegan rhyw y mae galw mawr amdano a ffordd bersonol o ffurfio perthnasoedd newydd. Yn Sexdollfetish rydym yn deall eich dymuniadau ac yn ymfalchïo yn brydlon a chyda sylw i fanylion yn eich rhoi ar eich ffordd i fwynhau'r hyn y mae llawer ledled y byd eisoes wedi dechrau ei fwynhau.


PAM DEWIS Unol Daleithiau?

Mae Sexdollfetish yn siop newydd sydd ag angerdd dros ein cwsmeriaid a'n cynnyrch. Rydym yn ymfalchïo ym mhob cwsmer yn gwarantu trafodiad ar wahân i chi ac yn cyflwyno'ch dol yn brydlon. Rydym yn cymryd sylw arbennig i bob cwsmer ac yn ymatebol i'ch cais bob un.

Rydym yn siop newydd felly mae popeth yr un peth yn yr union un ddol y gallai fod gennych ddiddordeb ynddo. Rydym yn cynnig ein doliau am y pris isaf posibl y mae'r cwsmer yn wasanaeth i chi heb gost ychwanegol y siopau enwau mawr. Rydym yn deall bod cael eich dol rhyw newydd gyda'r holl fanylion yn gyntaf ar eich meddwl. Ac fel defnyddwyr rydyn ni i gyd eisiau'r pris isaf am y cynnyrch gorau, ac yn Sexdollfetish dyna ein cenhadaeth.

Llongau Am Ddim a Checkout Diogel

Yn Sexdollfetish ein cynnig i chi yw nid yn unig cael y ddol rhyw a ddymunir i chi am bris is na unrhyw un o'r siopau enwau mawr ond ei dosbarthu i chi yn hollol rhad ac am ddim ar ben y pris isel na allwch ddod o hyd iddo mewn man arall fel mewn siopau eraill yr ydych chi talu am eu henw nid y ddol go iawn.

Rydym yn sicrhau til diogel gyda gweinyddwyr diogel diogel amgryptiedig SSL a phyrth talu diogel Shopify, felly mae eich gwybodaeth bersonol bob amser yn cael ei gwarchod. Gyda'n diogelwch McAfee wedi'i warchod ar ein gwefan hefyd, does dim rhaid i chi boeni am eich trafodion gan mai diogelwch a diogeledd yw ein prif nod ar ôl sicrhau'r profiad siopa gorau posibl i chi.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng dol rhyw silicon a dol rhyw tpe?

Er y gall y ddau fath o ddoliau roi cyffro a mwynhad eithafol ichi yn y pen draw, mae gwahaniaeth lluosog yn y ddau fath o ddoliau rhyw. Y prif wahaniaeth yw proses gynhyrchu'r ddau fath o ddoliau y cynhyrchir y ddol rhyw tpe gan ddefnyddio elastomer thermoplastig cyfuniad o elastomers plastig a rwber. Maent yn cael eu cyfuno ac yn destun proses wresogi tymheredd uchel a mowldio chwistrelliad sy'n ffurfio'r ddol rhyw tpe go iawn. Mae'r ddol rhyw silicon yn mynd trwy broses debyg ond yn defnyddio sylfaen silicon fel ei phrif gynnyrch cemegol. Y gwahaniaethau yn y ddau fath o ddol yw edrychiad gwirioneddol y ddol ei hun. Gyda'r ddol rhyw silicon mae manylder mwy a mwy manwl yn y manylion wyneb yn ogystal â'r darluniad fagina neu organau cenhedlu, sy'n bell o ran ymddangosiad y ddol rhyw tpe safonol. Mae doliau tpe a silicon yn gwbl hyblyg ond nid yw'r ddol tpe yn dal dŵr ond yn gwrthsefyll dŵr. Felly mae angen cymryd gofal i beidio â boddi am gyfnodau hir o ddol rhyw tpe. Daw'r ddau gyda, neu gellir eu cynhesu i ddod â thymheredd corff eich doliau i dymheredd dymunol er mwyn caniatáu i'r mwynhad mwyaf a chyda rhai brandiau daw'r addasydd gwresogi usb a ddefnyddir i gynhesu'r ddol yn rhad ac am ddim. Mae'r ddol rhyw silicon ar yr ochr i lawr yn fwy costus na'r ddol rhyw tpe ond mae'n anodd cyfateb edrychiad realistig y ddol hefyd. Mae'r opsiwn ar gyfer gwallt wedi'i fewnblannu ar y doliau pen silicon yn ychwanegu at edrychiad a theimlad gwir i fywyd eich dol.

Prynu Gan Werthwyr Awdurdodedig Dolls Rhyw.

Mae Sexdollfetish yn werthwr awdurdodedig pob brand o ddol ar y wefan. Gydag awdurdodiad uniongyrchol i werthu ac wedi dosbarthu dol gwreiddiol o'r safon uchaf i chi o'r prif wneuthurwyr brand uchaf rydyn ni'n eu harddangos. Dim ond y brandiau gorau yr ydym yn eu cario ac yn cynnig un ffordd i chi wirio gwerthwr wrth i chi sylwi ar frand dol 6ye mae gan bob gwerthwr cyfreithlon doliau rhyw sydd wedi'i awdurdodi i werthu doliau rhyw yn unigol dol 6ye, union leoliad eu logo ar bob delwedd wedi'i gosod mewn a patrwm croeslin sy'n dod o'r gweithgynhyrchiad. Mae gan frandiau doliau eraill fel WM y logo WM boglynnog ar eu delweddau doliau mwy newydd na all unrhyw werthwr anghyfreithlon eu dyblygu. Ffyrdd eraill o ddweud yw nad yw'r mwyafrif o werthwyr anghyfreithlon ffug yn mynd trwy'r broses o frandio eu storfa gyfan o luniau doliau. Rydym yn aelod wedi'i ddilysu ac wedi'i restru ar Ein Cymuned Ddol fel gwerthwr awdurdodedig o ddoliau rhyw gan sicrhau eich bod yn ddol ddiogel brand o'r radd flaenaf. Gallwch edrych ar ein rhestr ar Ein cymuned ddol i sicrhau eich bod chi, pe bai gennych bryderon am ddol o ansawdd is.

blog Post

Sut I Glanhau Doll Rhyw

Cwestiwn efallai eich bod chi'n ei ystyried neu'n crwydro yw, "Sut mae glanhau fy nol rhyw"? Yn gywir felly, mae hwnnw'n gwestiwn cyffredin wrth ystyried prynu dol rhyw. Mae gan lawer o gwsmeriaid yr un pryderon. Am gadw'ch dol yn lân ac yn ffres ac i helpu i ymestyn defnydd oes eich partner newydd rhywiol.

Mae'n eithaf syml mewn gwirionedd, yn debyg iawn i fenyw yn aml yn glanhau ei hun. Y cyfan sydd ei angen yw ychydig o offer a dŵr syml ac mae'r broses yn gyflym ac yn hawdd iawn. Nid yw o gwbl mor gymhleth ag y tybiwch. Y cyfan sydd ei angen yw ychydig o offer syml.

Dyfrhau trwy'r Wain a elwir yn fwy cyffredin fel (Douche). Mae dyfrhau trwy'r wain sy'n dod gyda'ch dol, felly nid oes angen mynd allan i brynu un. Os nad ydych chi'n adnabod un, mae llun o ddyfrhau isod. Ar ôl i chi orffen cael rhyw gyda'ch partner, llenwch y douche â dŵr a dechrau fflysio.
Argymhellir defnyddio dŵr cynnes i fflysio'r fagina yn gyntaf. Yna dilynwch ef gyda dŵr cynnes a sebon, er mwyn glanhau a diheintio ardal y fagina yn fwy trylwyr. Mae dyfrhau wain yn rhad iawn, felly os collwch yr un a gyflenwir, gallwch brynu un newydd yn rhad iawn o unrhyw fferyllfa.


dyfrhau wain

I lanhau eich doliau'r faginaOs ardal yn fwy trylwyr, argymhellir eich bod yn defnyddio unrhyw fath o sbwng meddal ar ffon, math o offeryn glanhau. Mae prynu'r rhain yn gymharol hawdd i'w cael yn y mwyafrif o siopau fferyllol neu siopau bocs mawr. Bydd defnyddio'r sbwng ar y ffon yn cynorthwyo i roi glanhau mwy trylwyr i'ch dol, mae'n helpu i gael gwared ar unrhyw falurion dros ben o ryw yn gorfforol. Sydd yn ei dro yn torri i lawr ar facteria a gweddillion yn cronni dros ben, a all gynhyrchu arogl afreolaidd neu arogl. Wrth lanhau'ch dol, cymerwch ofal i lanhau tu mewn ardal y fagina yn ysgafn, byddwch yn ofalus i beidio â chrafu na rhwygo'r tu mewn, a allai niweidio'r ddol a'ch profiadau gyda hi.

Opsiwn arall i ddefnyddio douche neu ddyfrhau, os oes gennych ben cawod symudadwy. Yn syml, tynnwch ben y gawod tra bod eich partner yn y gawod gyda chi a gosod y jet dŵr y tu mewn i'r fagina. Bydd hyn yn cynhyrchu'r un canlyniad â'r dyfrhau, gan gael gwared â'r malurion yn drylwyr â'r dŵr pwysedd uchel yn eich cawod. Wedi hynny gallwch hefyd olchi'r ardal gan ddefnyddio sebon ysgafn i helpu i lanhau a diheintio'ch dol. Unwaith y bydd eich dol yn lân p'un a ydych chi'n defnyddio'r dyfrhau neu'r gawod, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n sychu'ch dol yn drylwyr ac yn caniatáu iddo sychu er mwyn peidio â chaniatáu i'r dŵr gasglu ac aros y tu mewn i'r fagina. Gall caniatáu i ddŵr baw neu falurion gronni o semen beri i'ch dol fynd yn ludiog y tu mewn, a thrwy hynny newid y teimlad o ryw gyda'ch dol.

Mae'r rhain yn gamau syml syml i'w dilyn p'un a ydych chi'n glanhau ardal y fagina, yr ardal rectal neu'r geg. Yn achos yr ardal rectal gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio dyfais lai i gynorthwyo i gael gwared â malurion. Mae'n nodyn pwysig, i gadw'ch dol yn lân ac yn sych i'w storio gan helpu i gynyddu hyd eich dol. Sydd yn y pen draw yn parhau i roi profiad eithriadol gwych i chi bob tro.

Chwilio RSS

Doliau Rhyw

Pan ofynnwyd imi ysgrifennu am ddoliau rhyw, mi wnes i betruso. Meddyliais, “Ai fi yw’r unig Therapydd Rhyw a ddywedodd ie wrth ysgrifennu’r darn hwn? Rwy'n ffeministaidd! A fydd fy nghydweithwyr yn dal i gredu yn fy ffeministiaeth a fy ngwaith?! ”Heb os, mae doliau rhyw yn ddadleuol. Merched yn bennaf. Fe'u gwelir fel bygythiad, corff gwallgof delfrydol na allai unrhyw fenyw byth ei gyflawni ac yn para, gwrthrychedd pur y corff benywaidd. Onid ydym yn symud i ffwrdd o'r syniad hynafol hwn o wrthrychedd a misogyny? A fydd doliau rhyw yn caniatáu i ddynion gam-drin menywod a'u trin yn wael os nad oes rhaid iddynt fod yn ymwybodol o sut mae menyw yn teimlo wrth gael rhyw? A yw cael rhyw gyda dol yn gorfodi diwylliant treisio oherwydd bydd dynion yn dod i arfer â pheidio â gorfod gofyn am gydsyniad dolig? A fydd cael rhyw gyda dol yn gwneud dynion yn fwy treisgar oherwydd eu bod yn dreisgar? A fydd doliau rhyw yn cymryd lle ni?! Er bod y dadleuon hyn yn gadarn ac yn ddilys, nid dyna'r stori gyfan. Ddim yn y lleiaf.

Y tro cyntaf i Sid ddod i'm swyddfa, eisteddodd ar fy soffa gyda'i ysgwyddau wedi eu bwrw ymlaen a'i ben i lawr. Pan ofynnais iddo sut y gallwn ei helpu, heb gyswllt llygad, dywedodd yn nerfus wrthyf nad oedd erioed wedi cael rhyw. Yn 61 oed, nid oedd Sid erioed wedi cael unrhyw brofiadau rhywiol. Roedd ganddo gywilydd a thristwch ac roedd eisiau dysgu sut i ddyddio a bod yn rhywiol gyda menywod. Mynegodd nad oedd yn teimlo fel bod dynol, fel petai wedi colli allan yn llwyr ar ran enfawr ei fywyd.


Roedd Sid yn hollol unig ac roedd ei bryder cymdeithasol i'w weld yn yr ystafell. Dyn TG oedd Sid, roedd yn gweithio gartref, anaml yn gadael ei dŷ, a byth yn gwneud cyswllt llygad pan wnaeth. Trefnwyd ei fywyd cyfan fel na chafodd byliau o banig oherwydd ei bryder cymdeithasol. Roedd hyn gyda phob rhyw, ond deg gwaith yn fwy na menywod.

Pan oedd yn rhaid iddo siarad â menyw, hyd yn oed yn y siop groser, byddai ei gorff yn crynu, yn chwysu a phrin y gallai anadlu. Pan eisteddais gyda Sid yn ystod ein sesiynau, roeddwn i'n gwybod mai fi oedd yr unig fenyw yr oedd wedi siarad â hi mor agored, ac roeddwn i'n teimlo ei ddychryn.

Yn 2020, unigrwydd Sid a mae pryder cymdeithasol ymhell o fod yn unigryw. Yn fy ymarfer, rwyf wedi dod ar draws llawer o ddynion sy'n cario baich unigrwydd, unigedd a phryder. Rwyf wedi gweithio gyda nifer o gleientiaid sydd wedi cael profiad rhywiol cyfyngedig iawn, os o gwbl, ac roedd bob amser yn drychinebus iddynt.


Pan benderfynodd Sid a minnau mai rhan o'i hyfforddiant i ddod yn brofiadol yn rhywiol ac yn llai pryderus, fyddai i Sid ymarfer gyda dol rhyw. Hesitant, dewisodd Sid ei ddol. Nid oedd yn credu y gallai weithio. Nid oedd yn credu y gallai ymarfer gyda dol rhyw gyfieithu i fod gyda menywod go iawn.

Gwnaethom siarad yn agored y bydd hyn yn ei hyfforddi i fod yn gariad da ac yn caniatáu ei hun i archwilio ei rywioldeb a dod yn gyffyrddus ac yn hyderus. Wrth ddewis ei ddol, gwnaethom gydnabod bod ei chorff a'i nodweddion yn ffantasi yn unig. Mae ffantasi yn brydferth ac i'w groesawu, rhywbeth Mae Justin Lehmiller yn archwilio’n fanwl yn ei waith Tell Me What You Want

Mae hon yn neges bwysig, mae doliau fel porn; gallwn fwynhau'r ffantasi ohono cyn belled â'n bod ni'n gwybod ei fod yn ffantasi. Mae realiti yn wahanol. Yn gyflym ychydig fisoedd, gweithiodd Sid a minnau gyda'n gilydd i helpu Sid i ddod yn gyffyrddus ac yn hyderus gyda'r ddol. Llwyddodd i gael rhyw 'am y tro cyntaf' a lleihaodd ei bryder cymdeithasol a rhywiol i'r pwynt y dechreuodd Sid ddyddio ar-lein!

Efallai y byddai llawer o therapyddion yn anghytuno â mi, rwyf bob amser wedi bod yn eithaf dadleuol, ond credaf y gall doliau rhyw fod yn offeryn therapiwtig. Cofnododd Is-enwog y ffyrdd y gall y diwydiant doliau rhyw weithio i bobl ag anableddau, ond rwyf wedi dod o hyd i lawer o ddefnyddiau y tu hwnt i hynny. Cleientiaid â materion erectile, pryder perfformiad, hanes o drawma neu gam-drin rhywiol, ansicrwydd dwfn, torcalon ac unigrwydd.

Mae'r materion hyn yn anodd i'r mwyafrif, weithiau'n ffigurol, ac weithiau'n llythrennol, felly os gall dol rhyw roi rhywfaint o bleser a llawenydd i rywun sy'n ysu am gyffwrdd, pam y byddem yn eu barnu am geisio diwallu angen dynol sylfaenol?

Sexdollfetish.store wedi cydnabod y persbectif a'r angen hwn. Maent wedi ymrwymo i ddod â doliau a llawenydd o ansawdd uchel i bobl sy'n teimlo y gallant elwa ohonynt.

Randi Levinson, MA, CCS yn Therapydd Priodas a Theulu, Therapydd Rhyw ac Cydlynydd agosatrwydd ar gyfer Teledu a Ffilm ymarfer yn Los Angeles, California.


DOLIAU RHYW (CANLLAW ILLUSTRATIVE HELPFUL)

Prynu a dol rhyw yn y farchnad heddiw gall fod yn eithaf dryslyd. Gyda rhai awgrymiadau defnyddiol gallwch ddod o hyd i'r ddol rydych chi'n chwilio amdani gyda'r holl opsiynau rydych chi eu heisiau ar eich dol y diwrnod y mae'n cyrraedd. Mae prynu dol rhyw yn brofiad drud a gall fod yn brofiad drud. Ond gyda'r wybodaeth gywir byddwch chi'n arfog gyda'r wybodaeth i wneud y penderfyniad gorau a chael y ddol rydych chi'n chwilio amdani.

Mae'r mwyafrif o ddoliau sy'n cael eu gwerthu heddiw ar-lein ac mewn siopau yn cael eu gwneud o'r hyn a elwir yn TPE, rwber Thermoplastig neu gopolymer. Yn gyffredinol fe'u gwneir o gymysgedd o'r hyn a elwir yn gopolymerau, cymysgedd o ddau fath ar wahân o rwber a phlastig. Mae gan y ddau briodweddau thermoplastig ac elastomerig. Mae'r cynhyrchion hyn yn dod at ei gilydd mewn proses o'r enw mowldio chwistrelliad a dyna sut mae'r doliau'n cael eu ffurfio a'u gwneud. Mae gan elastomers thermoplastig briodweddau o rwber a phlastig sy'n rhoi ei allu i ymestyn a dychwelyd i'w ymddangosiad gwreiddiol. Sydd hefyd yn rhoi gallu i'r ddol bara a chael oes hir.

Mae doliau rhyw yn dod o bob lliw a llun felly wrth brynu'ch dol, mae angen i chi dalu sylw i farciau maint y ddol. Bydd safle ag enw da yn rhestru dimensiynau'r ddol fel y cyfryw hy uchder, pwysau, y frest neu'r penddelw, maint y waist a'r glun. Gall y dimensiynau eraill a restrir gynnwys gwybodaeth maint ceudod y fagina, y rectal a'r geg. Wrth ddewis eich dol, dylech fod yn ymwybodol o uchder eich dol gan ei bod yn gyffredin y gellir ei rhestru mewn centimetrau hy ... 160cm, 166 cm, 170cm. Mae'r uchder yn peri pryder arbennig oherwydd wrth edrych ar ddelweddau yn unig, nid ydyn nhw'n tueddu i roi persbectif da ar faint gwirioneddol. Gan amlaf nid oes unrhyw beth yn y delweddau i gyfeirio at uchder nac o ran hynny unrhyw ddimensiwn gwirioneddol o'r ddol, heblaw am y dimensiynau gwirioneddol a restrir yn y rhestrau cynnyrch.

Mae'r amser ar gyfer danfon eich dol yn peri pryder yn ogystal â'ch prynu ac fel na all pawb aros iddo gyrraedd. Yn achos doliau rhyw yn dibynnu ar y manwerthwr ar-lein a'u prosesau, gall yr amser i'ch dol gyrraedd unrhyw le am ddyddiau 7 i ddiwrnodau 25. Mae rhai siopau ar-lein yn cynnig llongau am ddim felly nid yw hynny'n peri unrhyw bryder gan fod hynny'n rhan o'r pris prynu. Mae yna rai siopau er y bydd hynny'n codi tâl am gludo dim ond i ychwanegu mwy at eich cost. Felly dylech fod yn ofalus o siopau sy'n codi tâl am gludo nwyddau. Wrth gludo'ch dol efallai y byddwch chi'n dewis ei gludo trwy'r hoff gludwr. Yn ogystal, byddwch chi am gael gwybodaeth olrhain o'ch siop brynu ar ôl i'ch dol gael ei gludo. Cyn cludo mae rhai manwerthwyr yn archwilio'r ddol i fod yn sicr o ansawdd eich dol ac i fod yn sicr mae'n cwrdd â'ch gofynion a'ch manylebau archebu. Yn ogystal, nid yw rhai manwerthwyr yn gwirio am ansawdd doliau cyn eu cludo. Gall yr opsiynau ar gyfer cludo'ch dol gynnwys casys hedfan. Yn y bôn, ffurfiwch gynwysyddion cludo metel wedi'u ffitio sy'n helpu i sefydlogi ac amddiffyn y ddol wrth ei cludo, ac sy'n trosi'n gynhwysydd storio i'w ddefnyddio gartref. Sy'n dod mewn gwahanol feintiau yn dibynnu ar faint eich dol. Mae yna rai siopau ar-lein sy'n cynnig mathau mwy anaml o storio wrth gludo'ch dol. Fel pan fydd yn cyrraedd bydd angen lle arnoch i'w storio pan nad yw'n cael ei ddefnyddio. mae rhai manwerthwyr yn cynnig dodrefn y gellir eu defnyddio ar ben clustog hirgul sy'n dyblu storfa ar gyfer eich dol. Mae hwn yn syniad gwych i'w gael oherwydd efallai ein bod ni'n caru ein doliau rhyw, ond ar yr un pryd rydyn ni am gadw ein preifatrwydd i ni'n hunain. Sy'n gwneud y math hwn o system storio mor wych ag y gallwch ei storio yn eich ystafell fyw neu'ch ystafell wely mewn golwg plaen, a'r unig sylw y gallwch ei gael gan eich gwestai. "Hei, a gawsoch chi soffa newydd." Yr holl amser y mae'ch dol y tu mewn tra gallwch chi a'ch gwestai osod ar y fainc neu'r soffa y mae ynddo ac ni fydd unrhyw un y doethaf. Maent yn dod mewn lliwiau amrywiol i helpu lliw i gydlynu'ch lle byw i'ch chwaeth hefyd.

Wrth siarad am brynu dol y cwestiwn mawr yw pris. Bydd hynny'n dibynnu ar y ddol a'r manwerthwr. Mae yna rai doliau ar y rhyngrwyd sy'n cael eu gwerthu sydd ymhell islaw'r gost hyd yn oed i wneud y doliau. Felly pan welwch ddoliau sy'n hynod rhad. Gwyliwch y prynwr, mae'n fwyaf tebygol o fod yn swydd con. yn gyffredinol mae'r prisiau'n amrywio rhwng 1700.00 a ger 2000.00. Bydd rhai manwerthwyr yn gwerthu dol i chi ac yn ceisio codi 2300.00 arnoch chi i 2500.00 bydd rhai yn mynd mor uchel â 26 neu 2700.00. Sydd hefyd yr un sefyllfa â'r pris yn rhy isel. Ac rydych chi'n cael eich rhwygo i ffwrdd ar yr ystod prisiau honno. Dylai'r man melys ar gyfer prynu'ch dol newydd amrywio rhwng 1700.00 a 2000.00 yn dibynnu ar faint a hefyd poblogrwydd a harddwch y ddol. Yr unig eithriad yw'r doliau gwrywaidd sydd yn gyffredinol yn dalach ac sydd angen mwy o ddeunyddiau i'w gwneud. Roedd yna amser pan oedd doliau'n cael eu gwerthu am lawer mwy ond mae'r prisiau wedi gostwng. Felly wrth brynu dol rhyw, cofiwch yr ystod y mae'n rhaid i chi fod ynddi i'w phrynu'n hyderus wrth gael dol da am y pris. Pryder arall wrth brynu dol rhyw yw'r brand sydd hefyd yn effeithio ar bris y ddol. Rhai o'r brandiau doliau gorau o ddoliau yw doliau WM, doliau YL, doliau AS a doliau 6YE. Gyda WM ar frig brandiau cyn belled ag ansawdd ac yn bwysicaf oll edrychiadau'r ddol. Nid yw hynny'n dweud nad yw'r brandiau doliau eraill cystal, maen nhw ond mae'n rhaid i WM fod yr un brand gyda'r doliau harddaf a lifelike o gwmpas. Dyma ychydig o enghreifftiau o frand dol WM. dol rhyw renaDoli rhyw 163 cm

Felly nawr efallai y gwelwch drosoch eich hun, harddwch trawiadol y doliau hyn a mwy sydd ar gael ar-lein ac mewn siopau fel sexdollfetish.store

Nawr wedi'i arfogi â mwy o wybodaeth wrth brynu dol, bydd gennych well dealltwriaeth o'r hyn rydych chi'n ei brynu a beth yw cost prynu un mewn gwirionedd. Pa rai manwerthwyr sy'n manteisio ar gwsmeriaid diarwybod dim ond oherwydd eu rhestr uchel yn y canlyniadau chwilio a'r ffaith honno ynghyd â'ch diffyg gwybodaeth. Bydd rhai yn eich glanhau, yn dda iawn, gan fancio ar y ffaith na fyddwch yn darganfod tan ar ôl i chi brynu oddi wrthynt, y gallech fod wedi cael yr un ddol ond yn rhatach petaech wedi siopa o gwmpas. Neu pe byddech chi wedi siopa yn y man melys efallai y byddech chi wedi cael dol go iawn yn hytrach na rhywbeth maen nhw'n ei anfon atoch chi. Sy'n hysbys i ddigwydd.

Ymunwch â ni eto pan fyddwn yn trafod gofal a chynnal a chadw eich sexdoll newydd. I gael gwybodaeth am gynnyrch neu i brynu sexdoll neu unrhyw ategolion, cliciwch ar y ddolen isod i ddod i'r siop. Bodlon Eich Ffetish

Awdur: Doll Rhyw Fetish https://www.instagram.com/sexdollfetish/

Awdur Gwadd: Dolls Rhyw

Randi Levinson, MA, CCS yn Therapydd Priodas a Theulu, Therapydd Rhyw ac Cydlynydd agosatrwydd ar gyfer Teledu a Ffilm ymarfer yn Los Angeles, California.


gwefeistr oedolion
Statws Diogelu DMCA.com