Llongau Cyflym * Cyllido Credyd PayPal * TALU DIWEDD GYDA Cyllido KLARNA * Brandiau Gorau * WM * YL * 6YE

0

Eich Cart yn Wag

fel y gwelir yn

logo ny times
logo hwb porn
is logo
logo gq

Doliau rhyw o ansawdd uchel

Diolch i chi am stopio gan Sexdollfetish.store lle mae'n nod yw eich helpu chi i ddod o hyd i ddol rhyw eich breuddwydion. Mae ein dewis helaeth o ddoliau rhyw yn cael eu dewis â llaw er eich mwynhad a'ch boddhad yn y pen draw. Rydym wedi ymrwymo i union beth yw enw yw Bodloni Eich Ffetish a helpu gydag unrhyw bryderon sydd gennych. Rydym ar gael ar gyfer sgwrs fyw, neu os yw'n well gennych ollwng llinell atom yn y ffurflen gyswllt Cwestiynau.

Doliau rhyw gwydn, premiwm

O ran siopa am ddol rhyw mae'r pethau hyn yn dod i'r meddwl. Yn Bodlon eich fetish, rydyn ni wedi gwneud y gwaith cartref i chi. Gwneir ein doliau o gyfuniad o graidd sgerbwd dur gwydn gyda deunyddiau TPE o ansawdd uchel felly mae bywyd fel chi yn anghofio ei fod yn ddol. Mae edrychiad, teimlad a chyffyrddiad ein doliau yn goeth ym mhob manylyn gan roi'r cyffro dwys iawn hwnnw i chi yr ydych chi'n edrych amdano mewn dol. Mae estheteg ein doliau mor debyg i fywyd a chroen mor feddal a moethus malws melys. Mae'n hawdd nid yn unig mwynhau'ch dol, ond mae llawer o ddynion yn cwympo mewn cariad â'u doliau a chydag ansawdd y doliau hyn mae'n hawdd gweld pam. Felly porwch ein detholiad a dechrau Bodloni Eich Ffetish.

  Cwestiynau Cyffredin

 • Beth Yw Doll Rhyw?

  Mae doliau rhyw heddiw yn ddyfeisiau modern, gan ddefnyddio deunyddiau tpe yn wallgof ar ffurf person. Mae doliau rhyw yn cynnwys nodweddion anatomegol cywir y corff llawn i gynnwys wyneb gyda cholur, y fron, y fagina ac anws. Gwneir doliau rhyw i ymdebygu i'r anatomeg ddynol ac maent yn gynnyrch rhagorol ar gyfer defnyddio ysgogiad rhywiol ac mae rhai yn cael cefnogaeth emosiynol ynddo.

  Mae doliau Rhyw Realistig ar sawl ffurf. Mae yna'r ddol rhyw tpe, y ddol rhyw silicon, a'r robot rhyw ai. Mae gan bob math o ddol rhyw yn dibynnu ar yr opsiynau, rydych chi'n dewis yr opsiynau i gwyno ar dreiddiad ac fel yn y robot rhyw ai, y gallu i siarad a rhyngweithio mewn sgwrs.

 • Sut Mae'n Teimlo Mae'n Teimlo Cael Rhyw Gyda Doll Rhyw?

  Mae cael rhyw gyda dol rhyw yn union fel cael rhyw gyda menyw. Yn yr ystyr bod yr anatomeg yr un peth fwy neu lai. Gydag ychwanegu iraid wedi'i seilio ar ddŵr, mae'r teimlad yn llawer gwell na meistroli syml. O ran hynny, mae'r un peth yn wir am gael rhyw gyda dol rhyw gwrywaidd gan fod yr anatomeg yn union yr un fath â pherson. Mae doliau rhyw realistig yn cael eu gwneud yn anatomegol gywir ac yn dibynnu ar y brand mae rhai mor driw i fywyd mae'r rhyw yn hollol gyfartal â chael rhyw gyda pherson.

  Kissing eich dol rhyw

  O ystyried bod doliau rhyw silicon a doliau rhyw tpe yn cael eu gwneud gyda deunyddiau gradd feddygol. Maent yn ddiogel i'w defnyddio gan bobl, sy'n gwneud cusanu dol rhyw yn gwbl bosibl ac yn helpu i wella'r profiad o agosatrwydd neu ryw.

  Efallai y bydd rhai yn dewis peidio â chusanu'r ddol ryw oherwydd er ei bod yn realistig ni all eich cusanu yn ôl. Ond maen nhw'n ddiogel i gusanu cyffwrdd a gwasgu popeth rydych chi ei eisiau.

  Rhyw Llafar:

  Mae'r ceudod llafar ar y mwyafrif o ddoliau rhyw tua 5 i fodfedd 6, oherwydd gyda rhyw fagina bydd angen i chi ddefnyddio iraid i wella'r teimlad o ryw geneuol. Er y gallwch chi gael rhyw geneuol gyda'ch dol cariad, nid yw mor fawr â rhyw wain, Ond mae hynny'r un peth â menyw hefyd.

  Rhyw'r fagina:

  Cyn cael rhyw yn y fagina gyda'ch dol cariad, rydym yn argymell defnyddio iraid wedi'i seilio ar ddŵr. Mae hyn yn dwysáu'r teimlad o ryw neu feistrolaeth ar yr un lefel â'r darn gorau o asyn a gawsoch erioed. Gwneir i ddoliau rhyw realistig gael eu rhoi mewn unrhyw sefyllfa rywiol, sy'n eich galluogi i berfformio rhyw mewn unrhyw sefyllfa rydych chi ei eisiau. Rhyw wain gyda dol rhyw, fel y byddech chi gyda menyw yn defnyddio'ch dychymyg, pan fyddwch chi'n cau'ch llygaid ac yn cael gafael arni, ni allwch ddweud y gwahaniaeth nad menyw rydych chi'n cysgu â hi ond dol rhyw realistig.

  Rhyw Rhefrol:

  Mae llawer ohonom ni'n ddynion yn dychmygu cael rhyw rhefrol gyda menyw. Y broblem yw dod o hyd i un a fydd yn caniatáu ichi ei wneud. Gyda dol rhyw gallwch gael rhyw rhefrol gymaint ag y dymunwch a bodloni eich fetish a'ch dymuniadau. Gyda'r ceudod rhefrol yn llai ac yn dynnach, mae'n debyg i ryw rhefrol gyda menyw.

  Yn yr holl ffyrdd hyn o gael rhyw, argymhellir defnyddio iraid wedi'i seilio ar ddŵr yn ogystal â defnyddio'r wialen wresogi usb sy'n dod gyda'ch dol rhyw i wella a dynwared cynhesrwydd menyw go iawn.

  Ynghyd â'r wialen wresogi usb, mae'n well defnyddio'r flanced a gyflenwir ar gyfer y ddol pan nad yw'n cael ei defnyddio, gan nad yw'ch dol cariad yn cadw gwres fel y byddai neu y mae rhywun yn ei wneud.

 • Beth yw Buddion Bod yn Ddol Rhyw?

  Mae yna lawer o fuddion i fod yn berchen ar ddol rhyw.

  Dim mwy o ddyddio ar-lein yn troi tecstio chwith neu dde am byth ac yn mynd i starbucks cwrdd ar ôl cyfarfod, a byth yn cael eich dodwy. Talu tollau misol i ap dyddio ar-lein pan mai'r gwir yw, rydyn ni wir eisiau cael ein gosod. Cael dol rhyw hyd yn oed os na chewch chi'r ferch bydd eich dol cariad yn eich llanw chi nes y dewch chi o hyd i'r ferch rydych chi wir ei eisiau.

  I'r rhai sydd ag ychydig o brofiad rhywiol, maen nhw'n offeryn dysgu gwych i berffeithio a magu eich hyder wrth gael rhyw.

  Dim risg o heintiau na STD's na HIV ac mae hynny ar ei ben ei hun yn werth pob ceiniog.

  Dim embaras nac eiliadau lletchwith gyda dol rhyw.

  Y gallu i fyw allan unrhyw ffantasi fetish neu rywiol sydd gennych chi ond heb y nerf i ddweud wrth un arall.

  Dim mwy o estyn am eich hoff lube a defnyddio sally a'i chwiorydd 4. Mae cael rhyw gyda dol rhyw fel cael eich gosod gyda'r darn gorau o asyn. Ac i'r rhai sydd heb lawer o brofiad gyda rhyw. Mae rhyw gyda dol rhyw mor agos at gael eich dodwy ag y gallwch chi erioed ei gael ac mae'n ffordd well na masterbating syml.

 • A Ddylwn i Brynu Doll Rhyw?

  Prynu dol rhyw, p'un a ydych chi'n newydd i deganau rhyw neu wedi defnyddio eraill yn y gorffennol. Os ydych chi'n chwilio am ffordd well o feistroli a chael y datganiad hwnnw rydyn ni i gyd eisiau. Efallai eich bod chi eisiau neu angen cwmnïaeth yn unig. Mae dol rhyw nid yn unig ar gyfer rhyw. Mae llawer yn darganfod bod mwy i ddol rhyw na rhyw yn unig. Gyda dol rhyw fel yn y robot rhyw ai mae gennych bartner i ymddiried ynddo i siarad ag ef a chael rhyw ag ef. Felly a ddylech chi brynu dol rhyw. Y cwestiwn go iawn yw pam nad ydych chi wedi prynu un yn barod

 • Beth i'w Wybod wrth Brynu Doll Rhyw

  Pan fyddwch chi'n dechrau edrych i mewn i brynu dol rhyw gallwch chi gael eich gorlethu gyda'r holl fanwerthwyr ar-lein yn gwerthu doliau rhyw. Yma byddwn yn mynd dros yr hyn i edrych amdano wrth edrych i brynu dol rhyw. Rhai o'r pethau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt cyn prynu, byddwn yn eich hysbysu yma.

  Prisio:

  Wrth i chi edrych o gwmpas ar-lein fe welwch rai doliau rhyw realistig ar gyfer hyd at 4,000.00 ac mor isel ag 500.00. Yn dibynnu ar lefel y ddol rhyw rydych chi'n edrych i'w phrynu gallwch ddod o hyd i ddoliau am gyn lleied â channoedd o ddoleri i fyny 4 i 5 grand. Bydd y mwyafrif o ddoliau rhyw yn y pris canol ystod yn mynd am oddeutu 1,400.00 i 2,000.00. Mae gan y doliau hyn yr holl alluoedd ac addasiadau llawn i'ch galluogi i adeiladu dol i gyd-fynd â'ch dymuniadau neu fetish, mae'r cyfan yn dibynnu pa fath o ddol rydych chi'n edrych i'w brynu a faint rydych chi am ei wario. Yn sexdoll fetish rydym yn prisio ein doliau yn is i drosglwyddo'r arbedion i chi. Yn sexdoll fetish byddwch chi os edrychwch o gwmpas yn darganfod bod ein doliau yn cael eu prisio am gynilion.

  Os ydych chi'n ddechreuwr rydym yn argymell am yr arian i gael dol canol-ystod o ansawdd sy'n caniatáu ar gyfer addasu a gwydnwch sy'n eich galluogi i gael dol o ansawdd sy'n para ac un y gallwch chi ei addasu i'ch chwaeth. Sy'n ein harwain at y peth nesaf i edrych amdano.

  Addasiadau:

  Wrth brynu dol rhyw rhyw byddwch yn cael caniatâd ar y mwyafrif o frandiau i addasu'ch dol, er mwyn rhoi eich rhinweddau unigryw eich hun iddo. Gallwch chi addasu o ben i draed lawer o opsiynau fel lliw gwallt, gwallt wedi'i fewnblannu, lliw llygaid, lliw gwefus, lliw croen, fron, maint a lliw areola, fagina sefydlog neu symudadwy, lliw ewinedd ac ewinedd traed, traed sefyll neu rai nad ydyn nhw'n sefyll, synhwyrydd fagina a sain ar rai modelau hyd yn oed cynhwysydd storio i storio'ch dol cariad newydd. Yn dibynnu ar eich hoff bethau personol gallwch wneud eich dol i mewn i fenyw eich breuddwydion a chyflawni unrhyw awydd sydd gennych. Gyda'r dechnoleg ar gael mewn cynhyrchu doliau rhyw heddiw mae bellach yn bosibl adeiladu'r ddol i'ch dymuniad personol. Fel y gwyddom i gyd nid yw bob amser yn bosibl cael y chic poeth yr oeddem ei eisiau bob amser ond gyda dol rhyw realistig gallwch adeiladu ac addasu eich dol i gael merch eich breuddwydion o'r diwedd. Felly gwella'ch mwynhad a'ch boddhad rhywiol.

  Deunyddiau o Safon:

  Wrth chwilio am ddoliau rhyw byddwch yn sylwi ar dermau fel dol rhyw tpe, dol rhyw silicon, silicon platinwm, dol rhyw rhyw robot. Mae gan bob un o'r mathau hyn o ddoliau eu buddion a'u hanfanteision eu hunain. Gwneir doliau rhyw tpe o'r hyn a elwir yn elastomer thermoplastig, cymysgedd o elastomers rwber a phlastig. Caniatáu ar gyfer y meddalwch cynyddol a'r gallu ymestyn hyblyg a hyblygrwydd. Mae doliau rhyw tpe yn llai costus ac mae ganddynt y gallu i gadw gwres ac maent yn hypo-alergenig, yr ochr i lawr eu bod yn wahanol i silicon, porws ac yn anodd ei lanhau. Yn hawdd denu staeniau a malurion o ddillad a allai rwbio a throsglwyddo lliwiau neu lint.

  Mae dol rhyw silicon yn hynod realistig ac yn debyg yn agosach i fenyw yn nodweddion manwl yr wyneb a darlun y fagina a'r anws. Maent yn haws i'w glanhau ond maent yn fwy costus na doliau rhyw tpe.

  Gwneir doliau rhyw robot AI o fath tebyg o elastomer tpe o'r enw math M. Gwneir math M i fod yn fath tpe gradd feddygol. Mae ganddo'r rhan fwyaf o'r un rhinweddau â tpe ond gyda 2x mwy o allu i ymestyn a thynnu croen y croen meddalach.

  Dylech ddewis dol sy'n gweddu i'ch chwaeth a'ch cyllideb gan ystyried yr opsiynau a'r addasiadau uchod ar gyfer eich dol rhyw newydd.

  Uchder:

  Mae doliau rhyw yn dod mewn llawer o wahanol feintiau a math o gorff yn amrywio o ddoliau rhyw bach doliau rhyw maint canolig i ddoliau rhyw maint bywyd. Fel manwerthwr ar-lein nid ydym yn ymwneud â gwerthu doliau rhyw fach am resymau amlwg. Mae maint a phwysau'r ddol yn ffactor pwysig wrth ddewis eich, oherwydd gyda phob maint mae pwysau cyfatebol. I ddynion â ôl-rifynnau daw hyn yn ffactor pwysig gan y gallai codi dol trymach waethygu unrhyw ôl-rifyn parhaus. Mae doliau rhyw maint canolig o feintiau 125 cm i 158cm ac maent yn y dosbarth petite o ddoliau. Felly os ydych chi'n hoff o ferched byr dyma'r doliau i chi.

  Gall doliau rhyw maint bywyd amrywio o 159 cm i ddol rhyw 175 cm a gallant bwyso hyd at 40 kg. Mae'r doliau hyn yn debyg yn agosach i fenyw ac yn dod mewn llawer o wahanol siapiau corff. Dyma'r dosbarth o ddoliau y byddwch chi'n gallu dod o hyd i'r doliau rhyw yn eu harddegau, doliau rhyw oedolion, doliau rhyw bbw, doliau rhyw braster, a doliau rhyw tenau.

  Felly wrth edrych i brynu dol rhyw, cadwch y pethau hyn mewn cof i gael y math o ddol sy'n gweddu i'ch chwaeth a'ch dymuniadau personol. Ar ôl hyn yn fuddsoddiad nid yn unig mewn arian ond eich boddhad ac rydych chi am brynu dol rhyw sydd nid yn unig yn caniatáu ichi ddod i ffwrdd ond sy'n eich bodloni ym mhob ffordd.

 • Beth yw Buddion Prynu Doll Rhyw?

  Mae gan ddoliau rhyw realistig lawer o fuddion, i ddechrau:

  Ni fydd dol rhyw byth yn eich twyllo na'ch bradychu.

  Ni fydd dol rhyw yn gyson yn cwyno nac yn cwyno nac yn eich cicio allan o'ch tŷ eich hun.

  Bydd dol rhyw bob amser yn barod am bunt pan fyddwch chi. Os mai chi yw'r math o ddyn sydd am gael rhyw ddiddiwedd bydd dol rhyw bob amser â'i choesau ar agor i chi. Peidiwch byth â chur pen nac yn rhy flinedig.

  Nid oes angen poeni am golli'r cyfan sydd gennych mewn achos ysgariad â dol rhyw.

  Rhyw ddwys syml syml a phartner i siarad â nhw pan fydd angen i chi fentro neu siarad am eich diwrnod yn unig.

 • Ar gyfer pa fath o ddyn y mae doll ryw ar ei gyfer?

  Mae doliau rhyw ar gyfer unrhyw fath o ddyn. P'un a ydych chi'n ifanc neu'n hen, rydyn ni i gyd yn masterbate. P'un a ydych chi'n fyfyriwr coleg dros 18 yo neu'n sengl wedi ymddeol ac yn byw, mae dol rhyw yn ychwanegiad gwych i'ch bywyd rhywiol a'ch bywyd yn gyffredinol.

  Gall parau priod elwa o ddol rhyw gan ychwanegu bod trydydd person yn caniatáu ar gyfer y treiddiol hwnnw yr oeddech chi bob amser eisiau ei gael.

  LGBT, Hoyw, syth neu drawsryweddol, gall dol rhyw wella eich bywyd rhywiol. Ar gyfer dynion Hoyw mae llinell lawn o ddoliau rhyw gwrywaidd gyda phidyn mawr anatomegol gywir. Mae'r doliau rhyw benywaidd gyda'r atodiad shemale os ydych chi eisiau dol rhyw shemale neu ddol rhyw drawsryweddol.

 • A yw Doll Rhyw i Fenywod?

  Mae llawer o fenywod yn prynu doliau rhyw ac yn gallu mwynhau bywyd rhywiol llawn a chyflawn gyda'n doliau rhyw gwrywaidd. Mae doliau rhyw gwrywaidd yn dod mewn meintiau o 160 cm i 180cm. Mae'r doliau rhyw gwrywaidd yr un mor feddal a realistig â'r doliau rhyw benywaidd. Gyda maint pidyn hyd at bron i 8 modfedd a 4 modfedd mewn diamedr, mae'r ddol rhyw gwrywaidd yn gacen eidion gyda dick anghenfil a fydd yn bodloni unrhyw fenyw neu ddyn o ran hynny.

 • Beth Yw Doll Rhyw Tpe?

  Mae llawer o bobl wrth edrych i brynu dol rhyw yn dod ar draws y term doll rhyw tpe a byth yn gwybod yno lle mae gwahanol fathau o ddoliau rhyw. Mae tpe yn sylwedd, yn gyfuniad o gydrannau a ddefnyddir i wneud dol rhyw. Mewn termau lleyg mae'n fath o rwber a phlastig wedi'i doddi gyda'i gilydd mewn proses mowldio chwistrelliad. Y term technegol amdano yw elastomer thermoplastig. Mae doliau rhyw tpe o'r ddau fath y lleiaf drud ac mae ganddyn nhw ychydig mwy o hyblygrwydd dros ddoliau rhyw silicon. Mae gan ddoliau tpe fwy o jiggle moethus meddal iddynt, yn debyg iawn i groen menyw go iawn. Sy'n eu gwneud yn berffaith ar gyfer cael y teimlad realistig hwnnw yn ystod rhyw. Er ei fod yn feddalach, yn fwy moethus ac ychydig yn rhatach. Mae croen doliau rhyw Tpe yn fandyllog, gan eu gwneud yn anoddach i'w sterileiddio a'u cynnal. Mae cadw lleithder yn caniatáu i ardaloedd nad ydynt mor agored gronni bacteria fel y ceudodau llafar, fagina a rhefrol. Felly mae angen mwy o sylw i gadw'r ardaloedd hyn yn lân ac yn sych er mwyn lleihau'r posibilrwydd o gronni. Mae doliau tpe yn rhywiol ac yn feddal ac mae golwg ac ymddangosiad hyfryd iddyn nhw gan eu gwneud yn ddewis cost-effeithiol gwych ar gyfer dol rhyw. Wrth siopa am ddol rhyw Tpe, gallwch ddisgwyl gwario unrhyw le o tua 1200.00 i ddoleri 2200.00 am ddol rhyw tpe gweddus. Nid yw hynny'n golygu na allwch ddod o hyd i bris rhatach, ond fel unrhyw beth rydych chi'n ei brynu, y rhatach yw'r pris, yr isaf yw'r ansawdd. Mae gennym yn ein siop ystod o ddoliau am bris canol-ystod sy'n ceisio rhoi dewis amrywiol o ddoliau o safon i chi am bris gweddus wrth barhau i gadw lefel yr ansawdd yn uchel iawn.

 • Pam Prynu O Sexdollfetish

 • Doliau Rhyw Tpe a Silicôn Addasadwy

  Rydym yn fanwerthwr blaenllaw ledled y byd o werthiannau ar-lein o ddoliau rhyw brand uchaf. Rhoi'r gallu i chi ddewis a gosod eich addasiadau ar gyfer eich dol rhyw er mwyn rhoi dol eich breuddwydion i chi

 • prisio

  Gallwch ddewis o blith amrywiaeth o fanwerthwyr ar-lein. Ond yn Sexdollfetish rydym yn gosod ein prisiau yn is i basio'r arbedion i chi. Gallwch wirio drosoch eich hun a sylwi ar y pris uchel y byddwch yn ei dalu am yr un ddol yn union mewn manwerthwyr eraill. Pam talu mwy.

 • Preifatrwydd

  Pan fyddwch chi'n prynu dol rhyw gan sexdollfetish. Mae eich preifatrwydd o'r pryder mwyaf. Cyn cludo'ch dol byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost i'ch hysbysu bod eich dol wedi gorffen gyda'r cynhyrchiad. Yna byddwch chi'n gallu archwilio'ch dol yn weledol cyn ei gludo. Byddwn yn cludo'ch dol mewn blwch cardbord brown nad yw'n arwahanol, heb roi unrhyw arwydd o'i gynnwys na'i darddiad.

 • gwarant

  Daw gwarant blwyddyn ar eich dol rhyw i sicrhau eich bod yn fodlon â'ch dol newydd.

 • gwarant

  Yn Sexdollfetish rydym yn gwarantu am unrhyw reswm bod camgymeriad yn eich archeb neu nam yn eich dol. Byddwn yn eich cynorthwyo i atgyweirio ether neu amnewid eich dol neu eich digolledu am eich pryniant. Rydym yn gwarantu beth fydd eich archeb neu y mae arnom ni

 • Arolygiad Cyn Llongau Am Ddim ledled y Byd

  Cyn cludo'ch dol, byddwch chi'n bersonol yn gallu archwilio'ch dol am unrhyw fân ddiffygion a chael cyfle i'w cywiro. Ni fydd eich dol rhyw yn llong nes eich bod wedi rhoi'r iawn i longio.

  Ar ôl i chi gael y llwyth, byddwch chi'n cael rhif olrhain i olrhain eich doliau'n cyrraedd unrhyw le yn y byd y gallech chi fyw ynddo.

 • Dim Trethi Tollau na Threth

  Nid oes raid i chi boeni am drethi tollau na threthi treth na threthi TAW gan fod y rhain yn derbyn gofal gennym ni.

 • Trafodion Amgryptiedig SSL Diogel

  Mae Sexdollfetish yn safle diogel wedi'i amddiffyn gan SSL. Rydym yn McAfee wedi'i sicrhau a'i amddiffyn. Mae eich holl drafodion wedi'u hamgryptio a'u gwarchod mewn sawl ffordd gan sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel ac yn ddiogel

gwarantir boddhad til diogelStatws Diogelu DMCA.com