Llongau Cyflym * Cyllido Credyd PayPal * TALU DIWEDD GYDA Cyllido KLARNA * Brandiau Uchaf * WM * YL * 6YE *

0

Eich Cart yn Wag

dol rhyw

DOLIAU RHYW sy'n ymddangos yn

logo ny times
logo hwb porn
is logo
logo gq

Doliau rhyw o ansawdd uchel

Diolch i chi am stopio gan Sexdollfetish.store lle mae'n nod yw eich helpu chi i ddod o hyd i ddol rhyw eich breuddwydion. Mae ein dewis helaeth o ddoliau rhyw yn cael eu dewis â llaw er eich mwynhad a'ch boddhad yn y pen draw. Rydym wedi ymrwymo i union beth yw enw yw Bodloni Eich Ffetish a helpu gydag unrhyw bryderon sydd gennych. Rydym ar gael ar gyfer sgwrs fyw, neu os yw'n well gennych ollwng llinell atom yn y ffurflen gyswllt Cwestiynau.

Doliau rhyw gwydn, premiwm

O ran siopa am ddol rhyw mae'r pethau hyn yn dod i'r meddwl. Yn Bodlon eich fetish, rydyn ni wedi gwneud y gwaith cartref i chi. Mae ein doliau wedi'u gwneud o gyfuniad o graidd sgerbwd dur gwydn gyda deunyddiau TPE o ansawdd uchel felly rydych chi'n anghofio ei fod yn ddol. Mae edrychiad, teimlad a chyffyrddiad ein doliau yn goeth ym mhob manylyn gan roi'r cyffro dwys iawn hwnnw rydych chi'n chwilio amdano mewn dol. Mae estheteg ein doliau mor debyg i fywyd a chroen mor feddal a moethus malws melys. Mae'n hawdd nid yn unig mwynhau'ch dol, ond mae llawer o ddynion yn cwympo mewn cariad â'u doliau a chydag ansawdd y doliau hyn mae'n hawdd gweld pam. Felly porwch ein detholiad a dechrau Bodloni Eich Ffetish.

  Cwestiynau Cyffredin

 • Beth Yw Doll Rhyw?

  Mae doliau rhyw heddiw yn ddyfeisiau modern, gan ddefnyddio deunyddiau tpe a wneir ar ffurf person. Mae doliau rhyw yn dod â nodweddion anatomegol cywir y corff llawn i gynnwys wyneb gyda cholur, y fron, y fagina ac anws. Gwneir doliau rhyw i ymdebygu i'r anatomeg ddynol ac maent yn gynnyrch rhagorol ar gyfer defnyddio ysgogiad rhywiol ac mae rhai yn cael cefnogaeth emosiynol ynddo.

  Mae doliau Rhyw Realistig ar sawl ffurf. Mae yna'r ddol rhyw tpe, y ddol rhyw silicon, a'r robot rhyw ai. Mae gan bob math o ddol rhyw yn dibynnu ar yr opsiynau, rydych chi'n dewis yr opsiynau i gwyno ar dreiddiad ac fel yn y robot rhyw ai, y gallu i siarad a rhyngweithio mewn sgwrs. Mae yna opsiynau ar gyfer gwresogi a / neu draed sefyll yn ogystal ag ysgwyddau ysgytwol. Yn ogystal â'r opsiwn i gael fagina wedi'i fewnblannu neu fagina symudadwy, sy'n gwneud glanhau eich dol ar ôl ei defnyddio yn llawer haws. efallai y byddwch yn ymweld â rhai o'n tudalennau blog i gael mwy o wybodaeth am lanhau a neu ymolchi gyda'ch dol er mwyn ei glanhau ar ôl ei lanhau. Mae doliau rhyw yn berffaith i unrhyw foi neu gal sydd eisiau'r holl rannau gorau a mwyaf o berthynas ond heb yr holl bwyntiau negyddol sy'n dod gyda pherthnasoedd traddodiadol. Mae doliau rhyw yn gwneud cymdeithion gwych hefyd maen nhw'n offeryn dysgu gwych i'r rhai sydd â llai o brofiad rhywiol sydd eisiau ymarfer sut beth yw rhyw cyn mynd i berthynas wirioneddol. Maent yn berffaith hefyd ar gyfer y rhai a allai fod ag ofnau a phryderon cymdeithasol yn ogystal â'r rhai ag anableddau. I gael rhagor o wybodaeth am y pwnc hwn edrychwch ar ein Awdur Gwadd Dolls Rhyw erbyn Randi Levinson, MA, CCS yn Therapydd Priodas a Theulu, Therapydd Rhyw ac Cydlynydd agosatrwydd ar gyfer Teledu a Ffilm ymarfer yn Los Angeles, California.

 • Sut Mae'n Teimlo Mae'n Teimlo Cael Rhyw Gyda Doll Rhyw?

  Mae cael rhyw gyda dol rhyw yn union fel cael rhyw gyda menyw. Yn yr ystyr bod yr anatomeg yr un peth fwy neu lai. Gydag ychwanegu iraid wedi'i seilio ar ddŵr, mae'r teimlad yn llawer gwell na meistroli syml. O ran hynny, mae'r un peth yn wir am gael rhyw gyda dol rhyw gwrywaidd gan fod yr anatomeg yn union yr un fath â pherson. Mae doliau rhyw realistig yn cael eu gwneud yn anatomegol gywir ac yn dibynnu ar y brand mae rhai mor driw i fywyd mae'r rhyw yn hollol gyfartal â chael rhyw gyda pherson.

  Kissing eich dol rhyw

  O ystyried bod doliau rhyw silicon a doliau rhyw tpe yn cael eu gwneud gyda deunyddiau gradd feddygol. Maent yn ddiogel i'w defnyddio gan bobl, sy'n gwneud cusanu dol rhyw yn gwbl bosibl ac yn helpu i wella'r profiad o agosatrwydd neu ryw.

  Efallai y bydd rhai yn dewis peidio â chusanu'r ddol ryw oherwydd er ei bod yn realistig ni all eich cusanu yn ôl. Ond maen nhw'n ddiogel i gusanu cyffwrdd a gwasgu popeth rydych chi ei eisiau.

  Rhyw Llafar:

  Mae'r ceudod llafar ar y mwyafrif o ddoliau rhyw tua 5 i fodfedd 6, oherwydd gyda rhyw fagina bydd angen i chi ddefnyddio iraid i wella'r teimlad o ryw geneuol. Er y gallwch chi gael rhyw geneuol gyda'ch dol cariad, nid yw mor fawr â rhyw wain, Ond mae hynny'r un peth â menyw hefyd.

  Rhyw'r fagina:

  Cyn cael rhyw yn y fagina gyda'ch dol cariad, rydym yn argymell defnyddio iraid wedi'i seilio ar ddŵr. Mae hyn yn dwysáu'r teimlad o ryw neu feistrolaeth ar yr un lefel â'r darn gorau o asyn a gawsoch erioed. Gwneir i ddoliau rhyw realistig gael eu rhoi mewn unrhyw sefyllfa rywiol, sy'n eich galluogi i berfformio rhyw mewn unrhyw sefyllfa rydych chi ei eisiau. Rhyw wain gyda dol rhyw, fel y byddech chi gyda menyw yn defnyddio'ch dychymyg, pan fyddwch chi'n cau'ch llygaid ac yn cael gafael arni, ni allwch ddweud y gwahaniaeth nad menyw rydych chi'n cysgu â hi ond dol rhyw realistig.

  Rhyw Rhefrol:

  Mae llawer ohonom ni'n ddynion yn dychmygu cael rhyw rhefrol gyda menyw. Y broblem yw dod o hyd i un a fydd yn caniatáu ichi ei wneud. Gyda dol rhyw gallwch gael rhyw rhefrol gymaint ag y dymunwch a bodloni eich fetish a'ch dymuniadau. Gyda'r ceudod rhefrol yn llai ac yn dynnach, mae'n debyg i ryw rhefrol gyda menyw.

  Yn yr holl ffyrdd hyn o gael rhyw, argymhellir defnyddio iraid wedi'i seilio ar ddŵr yn ogystal â defnyddio'r wialen wresogi usb sy'n dod gyda'ch dol rhyw i wella a dynwared cynhesrwydd menyw go iawn.

  Ynghyd â'r wialen wresogi usb, mae'n well defnyddio'r flanced a gyflenwir ar gyfer y ddol pan nad yw'n cael ei defnyddio, gan nad yw'ch dol cariad yn cadw gwres fel y byddai neu y mae rhywun yn ei wneud.

 • Beth yw Buddion Bod yn Ddol Rhyw?

  Mae yna lawer o fuddion i fod yn berchen ar ddol rhyw.

  Dim mwy o ddyddio ar-lein yn swipio testun chwith neu dde am byth ac yn mynd i starbucks cwrdd ar ôl cyfarfod, a byth yn cael eich dodwy. Talu tollau misol i ap dyddio ar-lein pan mai'r gwir yw ein bod ni wir eisiau cael ein gosod. Cael dol rhyw hyd yn oed os na chewch chi'r ferch, bydd eich dol cariad yn eich llanw chi nes i chi ddod o hyd i'r ferch rydych chi wir ei eisiau.

  I'r rhai sydd ag ychydig o brofiad rhywiol, maen nhw'n offeryn dysgu gwych i berffeithio a magu eich hyder wrth gael rhyw.

  Dim risg o heintiau na STDs na HIV ac mae hynny ar ei ben ei hun yn werth tawelwch meddwl ym myd dyddio cyflym heddiw. Lle un munud rydych chi gyda'ch gilydd a'r nesaf rydych chi'n dod o hyd iddi yn y gwely gyda'ch blaguryn gorau neu pwy bynnag mae hi'n cwrdd i gael slaes gyflym.

  Dim embaras nac eiliadau lletchwith gyda dol rhyw. Yn gallu byw allan unrhyw ffantasi fetish neu rywiol a allai fod gennych ond nad oes gennych y nerf i ddweud wrth eich dyddiad? Wel gyda dol rhyw does dim ofn gwrthwynebu i beth bynnag rydych chi'n meddwl ei wneud waeth pa mor kinky y gall fod.

  Dim mwy o estyn am eich hoff lube a defnyddio sally eich llaw. Gyda rhyw gyda dol rhyw mae fel cael eich gosod gyda'r darn gorau o asyn y gallech chi erioed ddymuno amdano, bob un noson. Ac i'r rhai sydd heb lawer o brofiad gyda rhyw. Mae rhyw gyda dol rhyw mor agos at gael eich dodwy ag y gallwch chi erioed ei gael ac mae'n llawer gwell na masterbation syml.

 • A Ddylwn i Brynu Doll Rhyw?

  Prynu dol rhyw, p'un a ydych chi'n newydd i deganau rhyw neu wedi defnyddio eraill yn y gorffennol. Os ydych chi'n chwilio am ffordd well o feistroli a chael y datganiad hwnnw rydyn ni i gyd eisiau. Efallai eich bod chi eisiau neu angen cwmnïaeth yn unig. Mae dol rhyw nid yn unig ar gyfer rhyw. Mae llawer yn darganfod bod mwy i ddol rhyw na rhyw yn unig. Gyda dol rhyw fel yn y robot rhyw ai mae gennych bartner i ymddiried ynddo i siarad ag ef a chael rhyw ag ef. Yn ogystal â rhyngweithio â chi ar lafar â chwyno a griddfan yn ystod rhyw. Felly a ddylech chi brynu dol rhyw. Y cwestiwn go iawn yw pam nad ydych chi wedi prynu un yn barod. Mae doliau rhyw yn ffordd wych o gymryd a chadw'r ymyl y mae pawb ohonom ei hangen bob dydd ar gyfer y mwyafrif o bobl ac eraill efallai'n llai. Ond y budd bob amser yw cael eich partner perffaith o gwmpas yn ogystal â chael menyw ffantasi eich breuddwydion i gysgu gyda hi. Ni allai unrhyw beth fod yn well na hynny.

 • Beth i'w Wybod wrth Brynu Doll Rhyw

  Pan fyddwch chi'n dechrau edrych i mewn i brynu dol rhyw gallwch chi gael eich gorlethu gyda'r holl fanwerthwyr ar-lein yn gwerthu doliau rhyw. Yma byddwn yn mynd dros yr hyn i edrych amdano wrth edrych i brynu dol rhyw. Rhai o'r pethau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt cyn prynu, byddwn yn eich hysbysu yma.

  Prisio:

  Wrth i chi edrych o gwmpas ar-lein fe welwch rai doliau rhyw realistig ar gyfer hyd at 4,000.00 ac mor isel ag 500.00. Yn dibynnu ar lefel y ddol rhyw rydych chi'n edrych i'w phrynu gallwch ddod o hyd i ddoliau am gyn lleied â channoedd o ddoleri i fyny 4 i 5 grand. Bydd y mwyafrif o ddoliau rhyw yn y pris canol ystod yn mynd am oddeutu 1,400.00 i 2,000.00. Mae gan y doliau hyn yr holl alluoedd ac addasiadau llawn i'ch galluogi i adeiladu dol i gyd-fynd â'ch dymuniadau neu fetish, mae'r cyfan yn dibynnu pa fath o ddol rydych chi'n edrych i'w brynu a faint rydych chi am ei wario. Yn sexdoll fetish rydym yn prisio ein doliau yn is i drosglwyddo'r arbedion i chi. Yn sexdoll fetish byddwch chi os edrychwch o gwmpas yn darganfod bod ein doliau yn cael eu prisio am gynilion.

  Os ydych chi'n ddechreuwr rydym yn argymell am yr arian i gael dol canol-ystod o ansawdd sy'n caniatáu ar gyfer addasu a gwydnwch sy'n eich galluogi i gael dol o ansawdd sy'n para ac un y gallwch chi ei addasu i'ch chwaeth. Sy'n ein harwain at y peth nesaf i edrych amdano.

  Addasiadau:

  Wrth brynu dol rhyw rhyw byddwch yn cael caniatâd ar y mwyafrif o frandiau i addasu'ch dol, er mwyn rhoi eich rhinweddau unigryw eich hun iddo. Gallwch chi addasu o ben i draed lawer o opsiynau fel lliw gwallt, gwallt wedi'i fewnblannu, lliw llygaid, lliw gwefus, lliw croen, fron, maint a lliw areola, fagina sefydlog neu symudadwy, lliw ewinedd ac ewinedd traed, traed sefyll neu rai nad ydyn nhw'n sefyll, synhwyrydd fagina a sain ar rai modelau hyd yn oed cynhwysydd storio i storio'ch dol cariad newydd. Yn dibynnu ar eich hoff bethau personol gallwch wneud eich dol i mewn i fenyw eich breuddwydion a chyflawni unrhyw awydd sydd gennych. Gyda'r dechnoleg ar gael mewn cynhyrchu doliau rhyw heddiw mae bellach yn bosibl adeiladu'r ddol i'ch dymuniad personol. Fel y gwyddom i gyd nid yw bob amser yn bosibl cael y chic poeth yr oeddem ei eisiau bob amser ond gyda dol rhyw realistig gallwch adeiladu ac addasu eich dol i gael merch eich breuddwydion o'r diwedd. Felly gwella'ch mwynhad a'ch boddhad rhywiol.

  Deunyddiau o Safon:

  Wrth chwilio am ddoliau rhyw byddwch yn sylwi ar dermau fel dol rhyw tpe, dol rhyw silicon, silicon platinwm, dol rhyw rhyw robot. Mae gan bob un o'r mathau hyn o ddoliau eu buddion a'u hanfanteision eu hunain. Gwneir doliau rhyw tpe o'r hyn a elwir yn elastomer thermoplastig, cymysgedd o elastomers rwber a phlastig. Caniatáu ar gyfer y meddalwch cynyddol a'r gallu ymestyn hyblyg a hyblygrwydd. Mae doliau rhyw tpe yn llai costus ac mae ganddynt y gallu i gadw gwres ac maent yn hypo-alergenig, yr ochr i lawr eu bod yn wahanol i silicon, porws ac yn anodd ei lanhau. Yn hawdd denu staeniau a malurion o ddillad a allai rwbio a throsglwyddo lliwiau neu lint.

  Mae dol rhyw silicon yn hynod realistig ac yn debyg yn agosach i fenyw yn nodweddion manwl yr wyneb a darlun y fagina a'r anws. Maent yn haws i'w glanhau ond maent yn fwy costus na doliau rhyw tpe.

  Gwneir doliau rhyw robot AI o fath tebyg o elastomer tpe o'r enw math M. Gwneir math M i fod yn fath tpe gradd feddygol. Mae ganddo'r rhan fwyaf o'r un rhinweddau â tpe ond gyda 2x mwy o allu i ymestyn a thynnu croen y croen meddalach.

  Dylech ddewis dol sy'n gweddu i'ch chwaeth a'ch cyllideb gan ystyried yr opsiynau a'r addasiadau uchod ar gyfer eich dol rhyw newydd.

  Uchder:

  Mae doliau rhyw yn dod mewn llawer o wahanol feintiau a math o gorff yn amrywio o ddoliau rhyw bach doliau rhyw maint canolig i ddoliau rhyw maint bywyd. Fel manwerthwr ar-lein nid ydym yn ymwneud â gwerthu doliau rhyw fach am resymau amlwg. Mae maint a phwysau'r ddol yn ffactor pwysig wrth ddewis eich, oherwydd gyda phob maint mae pwysau cyfatebol. I ddynion â ôl-rifynnau daw hyn yn ffactor pwysig gan y gallai codi dol trymach waethygu unrhyw ôl-rifyn parhaus. Mae doliau rhyw maint canolig o feintiau 125 cm i 158cm ac maent yn y dosbarth petite o ddoliau. Felly os ydych chi'n hoff o ferched byr dyma'r doliau i chi.

  Gall doliau rhyw maint bywyd amrywio o 159 cm i ddol rhyw 175 cm a gallant bwyso hyd at 40 kg. Mae'r doliau hyn yn debyg yn agosach i fenyw ac yn dod mewn llawer o wahanol siapiau corff. Dyma'r dosbarth o ddoliau y byddwch chi'n gallu dod o hyd i'r doliau rhyw yn eu harddegau, doliau rhyw oedolion, doliau rhyw bbw, doliau rhyw braster, a doliau rhyw tenau.

  Felly wrth edrych i brynu dol rhyw, cadwch y pethau hyn mewn cof i gael y math o ddol sy'n gweddu i'ch chwaeth a'ch dymuniadau personol. Ar ôl hyn yn fuddsoddiad nid yn unig mewn arian ond eich boddhad ac rydych chi am brynu dol rhyw sydd nid yn unig yn caniatáu ichi ddod i ffwrdd ond sy'n eich bodloni ym mhob ffordd.

 • Beth yw Buddion Prynu Doll Rhyw?

  Mae gan ddoliau rhyw realistig lawer o fuddion, i ddechrau:

  Ni fydd dol rhyw byth yn eich twyllo na'ch bradychu.

  Ni fydd dol rhyw yn gyson yn cwyno nac yn cwyno nac yn eich cicio allan o'ch tŷ eich hun.

  Bydd dol rhyw bob amser yn barod am bunt pan fyddwch chi. Os mai chi yw'r math o ddyn sydd am gael rhyw ddiddiwedd bydd dol rhyw bob amser â'i choesau ar agor i chi. Peidiwch byth â chur pen nac yn rhy flinedig.

  Nid oes angen poeni am golli'r cyfan sydd gennych mewn achos ysgariad â dol rhyw.

  Rhyw ddwys syml syml a phartner i siarad â nhw pan fydd angen i chi fentro neu siarad am eich diwrnod yn unig.

 • Ar gyfer pa fath o ddyn y mae doll ryw ar ei gyfer?

  Mae doliau rhyw ar gyfer unrhyw fath o ddyn. P'un a ydych chi'n ifanc neu'n hen, rydyn ni i gyd yn masterbate, rydyn ni i gyd eisiau cael rhyw. P'un a ydych chi'n fyfyriwr coleg dros 18 oed neu'n ymddeol ac yn byw'n sengl hyd yn oed yn anabl mae dol rhyw yn ychwanegiad gwych i'ch bywyd rhywiol a'ch bywyd yn gyffredinol. Mae'n wych ar adegau pan rydych chi rhwng perthnasoedd neu efallai y byddwch chi'n dewis mai hwn fydd eich unig berthynas. Y pwynt yw eu bod yn amlbwrpas ac wedi'u gwneud ar gyfer unrhyw un. Gall y gymuned anabl elwa o ddol rhyw yn ogystal â'r un teganau rhyw. I'r gymuned anabl gall dod o hyd i ddyddiad fod yn anodd i unrhyw un ond mae bod yn anabl yn dod â rhwystr arall i'w groesi. Mae doliau rhyw yn cael gwared ar yr holl wrthodiad o ddyddio traddodiadol ac yn ei symleiddio, gan ganiatáu ichi ddewis merch neu foi eich breuddwydion a gallu, heb ofni gwrthod, gael ffrind i'w fwynhau ar eich telerau.

  Gall parau priod elwa o ddol rhyw gan ychwanegu bod trydydd person yn caniatáu ar gyfer y treiddiol hwnnw yr oeddech chi bob amser eisiau ei gael.

  LGBT, Hoyw, syth neu drawsryweddol, gall dol rhyw wella eich bywyd rhywiol yn ogystal â'u gwneud ar gyfer pob dosbarth a rhyw o bobl. Ar gyfer dynion Hoyw mae llinell lawn o ddoliau rhyw gwrywaidd gyda phidyn mawr anatomegol gywir. Mae doliau rhyw benywaidd gyda'r atodiadau shemale hefyd os ydych chi eisiau dol rhyw shemale neu ddol rhyw drawsryweddol, sy'n eich galluogi i gael yr un ffrind hwnnw y gwyddoch na fydd byth yn gadael byth yn twyllo a byth yn mynd yn gorfforol neu'n ymosodol.

 • Beth Yw doli Rhyw Feichiog

  Mae llawer o bobl sydd â diddordeb mewn doliau rhyw yn arbennig o hoff o'r doliau rhyw beichiog. Daw doliau rhyw beichiog ar ffurf tpe doliau. Mae'r doliau hyn yn cynrychioli menywod yn ystod eu beichiogrwydd tymor. Gydag abdomen wedi'i gwella neu ei chwyddo i efelychu beichiogrwydd tymor. Mae'n ymddangos bod rhai doliau yn ystod beichiogrwydd cynnar, ond mae eraill yn cynrychioli menywod beichiog tymor llawn. Mae nodweddion wyneb y doliau hefyd wedi chwyddo a phwffi wedi'u cynllunio i efelychu menywod beichiog. Mae'r fron ar y doliau rhyw hyn hefyd wedi'u cynllunio i ymddangos mor chwyddedig a phwdlyd yn union â nodweddion yr wyneb. Yn ogystal, mae'n ymddangos bod corff cyfan y ddol mewn beichiogrwydd tymor. Yn gyffredinol mae maint y doliau hyn tua 158 cm o'r mwyafrif o frandiau, ynghyd â bron cwpan C mae'r doliau hyn yn cynrychioli menywod mewn beichiogrwydd tymor.

 • A yw Doll Rhyw i Fenywod?

  Mae llawer o fenywod yn prynu doliau rhyw ac yn gallu mwynhau bywyd rhywiol llawn a chyflawn gyda'n doliau rhyw gwrywaidd. Mae doliau rhyw gwrywaidd yn dod mewn meintiau o 160 cm i 180cm. Mae'r doliau rhyw gwrywaidd yr un mor feddal a realistig â'r doliau rhyw benywaidd. Gyda maint pidyn hyd at bron i 8 modfedd a 4 modfedd mewn diamedr, mae'r ddol rhyw gwrywaidd yn gacen eidion gyda dick anghenfil a fydd yn bodloni unrhyw fenyw neu ddyn o ran hynny.

 • Beth Yw Doll Rhyw Tpe?

  Mae llawer o bobl wrth edrych i brynu dol rhyw yn dod ar draws y term doll rhyw tpe a byth yn gwybod yno lle mae gwahanol fathau o ddoliau rhyw. Mae tpe yn sylwedd, yn gyfuniad o gydrannau a ddefnyddir i wneud dol rhyw. Mewn termau lleyg mae'n fath o rwber a phlastig wedi'i doddi gyda'i gilydd mewn proses mowldio chwistrelliad. Y term technegol amdano yw elastomer thermoplastig. Mae doliau rhyw tpe o'r ddau fath y lleiaf drud ac mae ganddyn nhw ychydig mwy o hyblygrwydd dros ddoliau rhyw silicon. Mae gan ddoliau tpe fwy o jiggle moethus meddal iddynt, yn debyg iawn i groen menyw go iawn. Sy'n eu gwneud yn berffaith ar gyfer cael y teimlad realistig hwnnw yn ystod rhyw. Er ei fod yn feddalach, yn fwy moethus ac ychydig yn rhatach. Mae croen doliau rhyw Tpe ychydig yn fandyllog gan eu gwneud yn anoddach sterileiddio a chynnal a glanhau oherwydd lleithder yn cronni. Mae cadw lleithder yn caniatáu i ardaloedd nad ydynt mor agored gronni bacteria fel y ceudodau llafar, fagina a rhefrol. Felly mae angen mwy o sylw i gadw'r ardaloedd hyn yn lân ac yn sych er mwyn lleihau'r posibilrwydd o facteria'n cronni. Mae doliau tpe yn rhywiol ac yn feddal ac mae golwg ac ymddangosiad hyfryd iddyn nhw gan eu gwneud yn ddewis cost-effeithiol gwych ar gyfer dol rhyw. Wrth siopa am ddol rhyw Tpe, gallwch ddisgwyl gwario unrhyw le rhwng tua 1200.00 a 2200.00 o ddoleri am ddol rhyw tpe gweddus. Nid yw hynny'n golygu na allwch ddod o hyd i bris rhatach, ond fel unrhyw beth rydych chi'n ei brynu, y rhatach yw'r pris, yr isaf yw'r ansawdd. Mae gennym yn ein siop ystod o ddoliau am bris canol-ystod sy'n ceisio rhoi dewis amrywiol o ddoliau o safon i chi am y gost isaf wrth barhau i gadw lefel yr ansawdd yn uchel iawn.

 • Pam Prynu O Sexdollfetish

 • prisio

  Gallwch ddewis o blith amrywiaeth o fanwerthwyr ar-lein. Ond yn Sexdollfetish rydym yn gosod ein prisiau yn is i basio'r arbedion i chi. Gallwch wirio drosoch eich hun a sylwi ar y pris uchel y byddwch yn ei dalu am yr un ddol yn union mewn manwerthwyr eraill sy'n cynnig yr un doliau o'r un gwneuthurwyr o ansawdd. Yn Sexdollfetish, rydym yn syml yn gostwng ein cost ac yn trosglwyddo'r arbedion i chi wrth barhau i ddosbarthu dol brand o'r ansawdd uchaf i chi ynghyd â'r holl bethau ychwanegol am ddim. Pam talu mwy.

 • Preifatrwydd

  Pan fyddwch chi'n prynu dol rhyw gan sexdollfetish. Eich preifatrwydd yw'r pryder mwyaf. Cyn cludo'ch dol byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost i'ch hysbysu bod eich dol wedi gorffen gyda'r cynhyrchiad. Yna byddwch chi'n gallu archwilio'ch dol yn weledol cyn ei gludo. Byddwn yn cludo'ch dol mewn blwch cardbord brown nad yw'n arwahanol, heb roi unrhyw arwydd o'i gynnwys na'i darddiad. Ni fydd gan eich datganiadau bilio a llongau unrhyw sôn am nac unrhyw arwydd o gynnyrch oedolion. Mae labeli cludo yn ddisylw yn ogystal â datganiadau cardiau credyd neu ddebyd. Felly does dim angen poeni hyd yn oed am eich datganiadau cerdyn yn dangos pryniant o gynnyrch oedolyn. Rydym yn deall eich hawl i breifatrwydd a'ch pryderon ac nid ydym wedi sicrhau na fydd unrhyw arwydd yn cael ei ddangos yn unman o bryniant o siop sy'n canolbwyntio ar oedolion.

 • Doliau Rhyw Tpe a Silicôn Addasadwy

  Rydym yn fanwerthwr blaenllaw ledled y byd o werthiannau ar-lein o ddoliau rhyw brand uchaf. Rhoi'r gallu i chi ddewis a gosod eich addasiadau ar gyfer eich dol rhyw er mwyn rhoi dol eich breuddwydion i chi

 • gwarant

  Daw gwarant blwyddyn ar eich dol rhyw i sicrhau eich bod yn fodlon â'ch dol newydd. Gyda lwfans ar gyfer dychwelyd eich dol yn hawdd pe na baech chi am ei dderbyn eisiau'r ddol. Yn syml, dychwelwch y ddol heb ei defnyddio a byddwn yn ad-dalu'ch pryniant. Gweler ein polisi dychwelyd am ragor o wybodaeth.

 • gwarant

  Yn Sexdollfetish rydym yn gwarantu am unrhyw reswm bod camgymeriad yn eich archeb neu ddiffyg yn eich dol. Byddwn yn eich cynorthwyo i atgyweirio ether neu amnewid eich dol neu eich digolledu am eich pryniant. Rydym yn gwarantu beth fydd eich archeb neu y mae arnom ni.

 • Arolygiad Cyn Llongau Am Ddim ledled y Byd

  Cyn cludo'ch dol, byddwn mewn cysylltiad diweddaraf â chi trwy e-bost. Byddwch yn cael archwilio'ch dol am unrhyw fân ddiffygion a chael cyfle i gael eu cywiro trwy ein cyfathrebiadau e-bost ynghyd â lluniau byddwn yn eich darparu o'ch dol cyn ei anfon. Chi fydd y person sy'n rhoi'r archeb ar gyfer cludo unwaith y byddwch wedi ei glirio a'i gymeradwyo. Ni fydd eich dol rhyw yn llong nes eich bod wedi rhoi’r iawn bod popeth yn ôl eich archeb. Caniatáu i chi gysuro mai'r hyn rydych chi'n ei gael yw'r union beth y gwnaethoch chi ei archebu.

  Ar ôl i chi wella ansawdd a safonau eich dol, byddwch chi'n cael rhif olrhain i olrhain eich doliau unrhyw le yn y byd y gallwch chi ofyn i'ch dol gael ei ddanfon.

 • Trethi Tollau neu TAW

  Mae gan wledydd fel gwledydd yr undeb Ewropeaidd neu genhedloedd â mewnforion o gynhyrchion yr hyn a elwir yn dreth TAW. Pa aelod-genhedloedd all godi tâl ar ddefnyddiwr. Rydym yn caniatáu ichi rag-dalu'r trethi TAW hynny o flaen amser i ganiatáu ar gyfer amser cludo mwy llyfnach a chyflymach.

 • A yw Fy Manylion Taliad wedi'i Amgryptio SSL

  Mae Sexdollfetish yn safle diogel Shopify SSL diogel. Mae eich holl wybodaeth bersonol, breifat ac ariannol yn ddiogel gyda thaliadau Shopify sef y porth talu a ddefnyddir yn SDF. Mae pyrth talu Paypal hefyd yn un o'r pyrth talu mwyaf adnabyddus a mwyaf diogel yn y byd yr ydym hefyd yn eu defnyddio i ddarparu diogelwch a diogeledd i chi gyda'ch holl drafodion ariannol. Felly mae'ch holl wybodaeth yn hollol ddiogel ac wedi'i gwarchod wedi'i hategu â gweinyddwyr Diogel i brosesu'ch trafodion. Felly nid oes byth angen poeni am eich diogelwch gwybodaeth. Rydym wedi gofalu am y diogelwch i chi.

gwarantir boddhad til diogelStatws Diogelu DMCA.com